Avtalevilkår for Kubo.no

Denne Avtalen inngås mellom deg («Kjøper») og Opataris AS med org.nr. 921 686 080 MVA («Tilbyder»).

Avtalen er regulert av kjøpsloven hvis du som Kjøper representerer et foretak, og av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven hvis Kjøper er en privatperson.

Det samlede avtalegrunnlaget utgjøres av informasjon som er gitt på nettstedet kubo.no og i bestillingsskjemaet, sammen med denne Avtalen og eventuell annen skriftlig informasjon som er gitt av Tilbyder før Kjøper sender inn/bekrefter bestillingen.

Hvis det skulle være motstrid mellom opplysningene som er gitt, er det opplysningene i denne Avtalen som gjelder.

Avtalen er godkjent og bindende for begge parter i det Kjøper har sendt inn bestillingen og den er blitt lagret i Tilbyders database, eller i det en ordrebekreftelse er blitt godkjent av Kjøper på annen måte.

Ved bruk av bestillingsskjemaet godkjenner du i tillegg at vi bruker og lagrer informasjonen du sender inn, i tråd med personvernavtalen.

1. Tjenesten

Tilbyder yter en Tjeneste for oppsett, publisering og drift av Kjøpers nettside på abonnementsbasis, med gratis brukerstøtte og inkludert ekstrahjelp fra en webdesigner.

For å kunne levere Tjenesten må Tilbyder få oversendt fra Kjøper det nødvendige innholdet til nettstedet, som f.eks. logo, bilder og tekst. Kjøper må også gi Tilbyder instruksjoner om hvordan innholdet skal organiseres på nettsiden. For eksisterende sider må Tilbyder få nødvendige innlogginger. Det er en forutsetning for å kunne tilby Tjenesten at nettstedet skal lagres på Tilbyders systemer. Kjøper innehar den fulle eierrettigheten til domenenavnet, mens Tilbyder gis rett til å administrere domenet på sine egne systemer så lenge kundeforholdet varer. Hvis Kjøper ikke vil gi Tilbyder tilgang til domenet, dekker Kjøper domenekostnaden selv.

Tjenesten omfatter:

 • Komplett nettside med Kjøpers eget innhold publisert.
 • En valgfri designmal fra alternativene vist på kubo.no.
 • Ett nyregistrert domene (eller kobling mot domene Kjøper allerede eier).
 • Webhotell.
 • Programoppdateringer.
 • Sikkerhetskopiering.
 • Administrasjonspanel der sider og sideinnhold kan endres og legges til.
 • Inntil 20 e-postadresser iht. valgt månedsavtale.
 • Ekstrahjelp fra webdesigner iht. valgt månedsavtale (per måned).
 • Tilleggsfunksjonalitet iht. valgt månedsavtale.
 • Brukerstøtte på e-post, chat og telefon.

Antall innholdssider Tilbyder hjelper til med å sette opp for Kjøper er henholdsvis 4, 8 og 25 sider (inkludert forsiden), avhengig av valgt månedsavtale. Kjøper kan legge til flere sider selv, eller få hjelp av Tilbyder mot ekstrabetaling.

Inkludert ekstrahjelp omfatter personlig assistanse med oppgaver knyttet til den eksisterende funksjonaliteten på Kjøpers nettside, som ikke dekkes av ordinær kundeservice. Større endringer, utvikling av ny funksjonalitet, o.l. faktureres ekstra, etter avtale.

Eksempler på ekstratjenester mot betaling:

 • Assistanse ut over inkludert tid og ut over det som naturlig hører inn under brukerstøtte: Designendringer, publisering av innhold, rådgiving, teknisk assistanse, m.m.
 • Produksjon av innhold: Tekster, bilder, logo, annonser, o.l.
 • Større endringer og tillegg til nettsidemalen (ny funksjonalitet, endring i layout osv.).
 • Bytte til ny nettsidemal.

Komplett prisliste over ekstratjenester: https://kubo.no/prisliste.

Enkelte endringer kan kreve oppgradering til en annen månedsavtale.

2. Bestilling, priser og fakturering

Kjøper som bestiller på vegne av et foretak bekrefter å ha den nødvendige fullmakten. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt mangler.

Priser på nettstedet er eks. mva. I bestillingsskjemaet er prisene eks. mva. for foretak og inkl. mva. for privatpersoner. Komplett prisliste finnes til enhver tid på https://kubo.no/prisliste

Bestillingen er bindende og betalingsplikt foreligger ved innsendelse av bestillingsskjemaet. Unntak er nevnt i punkt 3, «Angrerett og oppsigelse».

Fakturaer sendes forskuddsvis fra bestillingen gjøres. Første måned må være innbetalt før nettstedet påbegynnes. Videre fakturaer sendes månedlig fra dato for ferdigstillelse av nettsiden. Faktura sendes en måned etter den første hvis Kjøper har trenert ferdigstillelsen av nettsiden.

Fra Tilbyder har mottatt alt nødvendig innhold og instruksjoner om hvordan innholdet skal organiseres på nettstedet, og fra betaling for første måned er mottatt av Tilbyder, produseres nettstedet på inntil tre virkedager, med mindre Kjøper har bestilt ekstratjenester og tilpasninger som ikke er inkludert som standard.

Ekstratjenester Kjøper bestiller faktureres i tillegg til den faste månedsprisen i henhold til timepris oppgitt på kubo.no. Ved større ekstraoppdrag kan Tilbyder kreve en del av oppdragssummen på forskudd og evt. fastpris. Signering av egen kontrakt kan være nødvendig enkelte tilfeller.

Alle priser på kubo.no, og prisen som ble avtalt med Kjøper på bestillingstidspunktet, kan endres med 30 dagers skriftlig varsel. Avtalt pris kan reguleres ved inngangen til et nytt år. Prisreguleringer kan unntaksvis skje til en annen tid på året hvis endringer i Tilbyders rammebetingelser gir høyere kostnader for Tjenesten.

Viktig kommunikasjon om kundeforholdet foregår via e-postadressen Kjøper oppgir ved bestilling.

Forsinket eller manglende betaling av faktura gir Tilbyder rett til å kreve forsinkelsesrente og holde Kjøper ansvarlig for innkrevingsgebyr etter inkassoloven.

Ved betalingsmisighold fra Kunden blir nettsiden, administrasjonspanelet og e-postkontoer sperret for trafikk når betalingsoppfordring sendes ut. Kunde skal varsles på forhånd. For å få nettsiden åpnet igjen fakturerer Tilbyder et åpningsgebyr.

3. Angrerett og oppsigelse

Kjøper kan angre kjøpet ved å sende e-post til Tilbyder fram til det tidspunktet Tilbyder har bestilt Kjøpers domene og har begynt på etableringen av det bestilte nettstedet. Arbeidet begynner når Tilbyder har mottatt betaling av første faktura (første månedsavgift) samt innhold, filer og instruksjoner som er nødvendige for å kunne produsere nettstedet (tekst, foto, logo, osv.).

Etter dette tidspunktet er bestillingen endelig og bindende og angreretten bortfaller jf. angrerettlovens bestemmelse i §22 bokstav n) om levering av digitalt innhold. Kjøper har etter angrerettens bortfall fullt betalingsansvar for bindingsperioden på seks (6) måneder. Perioden løper fra leveringsdatoen for nettstedet.

Tilbyder skal kreditere innbetalt beløp innen to (2) virkedager og annullere Avtalen hvis Kjøper avbestiller innen fristen, eller hvis nettstedet av årsaker som ikke er Kjøpers ansvar ikke kan leveres som avtalt.

Ved feil og mangler som er Tilbyders ansvar, skal Kjøper gi Tilbyder rimelig mulighet til å gjøre utbedringer.

Oppsigelsestiden er 30 dager etter de første seks (6) månedene. Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter før ny periodefaktura sendes ut.

4. Ansvar

Tilbyder tar ikke ansvar for eventuelle forsinkelser som oppstår på grunn av mangelfull eller treg kommunikasjon fra Kjøpers side. Tilbyder står ikke ansvarlig hvis nettstedet ikke kan produseres som følge av manglende informasjon/materiell/oppfølging fra Kjøpers side. Kjøpers fulle betalingsforpliktelse står ved lag.

Tilbyder skal gjøre sitt beste for å tilpasse Kjøpers innhold (tekst, bilder, illustrasjoner, osv.) til nettsidemalen som er valgt, men kan ikke holdes ansvarlig hvis nettstedet får et annet uttrykk enn demonstrasjonssidene på grunn av ulikt innhold. Det er Kjøpers ansvar å tilpasse sitt eget innhold best mulig til designmalen for å få ønsket resultat.

Kjøper står selv ansvarlig for innholdet på nettstedet sitt, og holder Tilbyder ansvarsfri for alle krav o.l. som eventuelt fremsettes fra tredjepart. Tilbyder står ikke ansvarlig for å rette opp problemer som oppstår som følge av endringer Kjøper eller tredjepart har gjort på nettsiden, men kan som oftest løse problemer mot timebetaling.

Innhold som strider mot norsk lov, eller mot Tilbyders tredjepartsleverandør sitt regelverk vil ikke kunne publiseres. Hvis ikke Kjøper kan eller vil omarbeide innholdet, sies Avtalen opp og tre månedspriser faktureres for å dekke Tilbyders utgifter.

Kjøper holder Tilbyder ansvarsfri ved feil, mangler, tekniske problemer, hacking, forsvunnet e-post o.l. Når vi baserer oss på programvarekode eller tjenester utenfor Tilbyders kontroll, kan det oppstå uforutsette feil vi gjør vårt beste for å utbedre så raskt som mulig. Vi prøver å ordne opp innenfor rammen av fri kundeservice og inkluderte serviceminutter. I motsatt fall kan det bli nødvendig å fakturere ekstra tid som går med.

Har selve webhotellet eller e-posttjeneren nedetid i over 3 timer, eller kode Tilbyder selv produserer gjør at nettstedet ikke fungerer, skal Kjøper gis en pro rata-rabatt for nedetiden på neste faktura, med utgangspunkt i den ordinære månedsprisen. Kjøper er inneforstått med at Tilbyder ikke holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for skader, tap og krav som kan følge av bruk av Tjenesten, herunder (men ikke begrenset til) tap av inntekter, kunder, omdømme og data.

Tilbyder står ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, for eksempel strømbrudd, streik, naturkatastrofer, brann, vannskader, o.l.

Tilbyder fraskriver seg alt ansvar for eventuelle konsekvenser feil informasjon gitt på kubo.no eller via telefon eller e-post kan tenkes å gi for Kjøper eller tredjepart.

Tilbyder holdes ikke ansvarlig for nettsidens kommersielle effekt, synlighet i søkeresultater, eller manglende sådanne, tap av kunder, inntekter o.l. i forbindelse med disse og lignende forhold.

Tilbyders erstatningsansvar dersom Tjenesten ikke kan leveres i henhold til Avtalen er uansett skyldforhold begrenset til verdien av fakturaene Kjøper allerede har betalt, avgrenset oppad til 6 fakturaer/måneder.

Kjøper er ansvarlig for å holde Tilbyder oppdatert om endring av e-postadresse, faktureringsinformasjon, osv.

5. Rettigheter

Tilbyder eier layout, design og kode på Kjøpers nettsted. Samt varemerke, innhold og kode knyttet til sitt eget nettsted kubo.no.

Kjøper eier sitt eget domenenavn og innhold, og har rett til å få dette med seg vederlagsfritt etter at siste faktura iht. Avtalen er betalt. Mot ekstraavgift og på separate vilkår kan Kjøper også ta med seg nettsidemalen for nettstedet sitt.

Kopiering, videresalg, eller andre inngrep i Tilbyders rettigheter knyttet til Kjøpers nettsted er forbudt, uansett om Kjøper er kunde hos Tilbyder, eller har sagt opp kundeforholdet.

Kjøper må ha bruksrett til alle bilder, tekster og annet materiale som legges ut på nettstedet. Tilbyder kan bli tvunget til å fjerne innhold som er i konflikt med opphavsretten. Rimelig frist for utbedring vil bli gitt. Ved rettskraftig dom eller varsel om sanksjoner mot Tilbyder eller tredjepartleverandør kan Kjøpers nettside bli tatt ned i påvente av utbedringer.

Avtalen sies opp uten oppsigelsestid hvis pålegg ikke etterfølges innen 14 dager. Tre månedspriser faktureres for å dekke Tilbyders kostnader.

Ved ekstraordinære krav til fillagring og båndbredde (ved f.eks. lagring av store filer, streaming, eller svært høye besøkstall) står Tilbyder fritt til å fakturere et fast tillegg, etter nærmere avtale med Kjøper, for å dekke ekstrakostnader ut over det aktuelle månedsabonnementet.

Tilbyder forbeholder seg retten til å promotere kubo.no ved å vise fram Kjøpers nettsted med lenke, bilder, annonser, o.l. Kubo-logoen vises på alle Kubo-nettsteder og kan fjernes iht. prisliste. Det er ulovlig for Kjøper å selv fjerne eller skjule Kubo-logoen med tilhørende lenke uten avtale med Tilbyder.

6. Overføring

Kjøper kan ved et eventuelt salg av Tilbyders virksomhet bli overført til ny eier, som overtar Tilbyders forpliktelser og rettigheter etter denne Avtalen. Kjøper skal varsles i rimelig tid.

Ny Tilbyder skal videreføre avtalevilkårene som gjelder på overtakelsestidspunktet i minst 12 måneder og har rett til å gjøre prisjusteringer i henhold til denne Avtalen.

7. Personvern og databehandler-erklæring

Kjøper godkjenner ved å bestille Tjenesten at all informasjon avgitt ved bestilling og videre kommunikasjon i andre kanaler lagres hos Tilbyder i henhold til personopplysningsloven for å brukes til å levere og fakturere Tjenesten, samt til å kommunisere med Kjøper om Tjenesten og Tilbyders virksomhet.

Ingen opplysninger deles med tredjepart, unntatt hvis Tilbyders virksomhet selges, jf. punkt 6 «Overføring», eller hvis det foreligger gyldig kjennelse om utlevering av datamateriale til norske myndigheter iht. straffeprosessloven.

Atle Hansson er personvernombud for Tilbyder og kan kontaktes på hei@kubo.no. Personopplysninger lagres forsvarlig i IT-løsninger som har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå iht. EUs personvernforordning §32 (GDPR). Tilbyder har iverksatt interne tiltak for å forbygge eksponering og misbruk av konfidensielle opplysninger.

Tilbyder bruker cookies og analyseverktøy for å drive og utvikle Tjenesten og sitt eget nettsted. Cookies brukes også for å vise besøkende på nettstedet annonser for Tilbyders tjenester og til å måle effekten av annonsekampanjer. Personinformasjon brukes ikke.

Kjøper må følge personvernlovverket for sitt eget nettsted. Dette betyr at det er Kjøpers eget ansvar å oppbevare opplysninger fra f.eks. kontaktskjema på lovlig vis. Kjøper må informere om personvern og cookies på nettsiden sin i henhold til norsk lov og GDPR-regelverket. Kjøper er fullt ut ansvarlig for egne brudd på denne klausulen, men i tilfelle trussel om sanksjoner mot Tilbyder eller tredjepartsleverandør vil nettsiden kunne bli tatt ned i påvente av utbedringer. Tilbyder kan si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis ikke pålegg fra myndighetene etterfølges.

8. Tvister

Tvister om denne Avtalen, og tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, skal forsøkes løst i minnelighet før behandling ved de ordinære domstoler, med Tilbyders til enhver tids gjeldende forretningsadresse som gjeldende for valg av verneting. Hvis en tvist ikke kan løses i minnelighet, forbeholder Tilbyder seg retten til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning.

Endringslogg

 • 4. nov. 2019: Punkt 4 – Presisering av ansvarsforhold ved programvareoppdateringer o.l. fra tredjepart.
 • 15. okt. 2019: Punkt 7 – Tillegg om deling av informasjon ved rettslig kjennelse.
 • 20. aug. 2019: Punkt 1 – Presisering av hva inkludert service dekker.
 • 27. mai 2019: Punkt 2 – Lagt til avsnitt om leveringstid.
 • 2. mars 2019: Punkt 3 – Presisert at det er Tilbyder (ikke Kjøper) som skal gis mulighet til å gjøre utbedringer.